رئیس جمهور آینده چه کاری نباید انجام دهد؟

…و همانطور که از عنوان مطلب مشخص است در مورد کارهایی که مایل نیستم رئیس جمهور کشورم انجام دهد…