آموزش تصویری کار با تنظیمات (Power Options)

امروز حداکثر تلاش می شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی بعمل آید . در طول زمانی که کامپیوتر روشن است ممکن است سیستم برای مدتی بیکار بماند . در چنین زمانهایی برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی می توان از طریق power options مصرف برق را در مواقع بیکاری به حداقل رساند حالا […]